Top publications
h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2019-2023 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publicationh5-indexh5-median
1.Medycyna Pracy1621
2.Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości1213
3.Studia BAS1117
4.Przegląd Socjologii Jakościowej1115
5.Przegląd Geopolityczny1114
6.Nafta-Gaz1113
7.Przegląd Podatkowy1113
8.Praca i Zabezpieczenie Społeczne1112
9.Problemy Rozwoju Miast1014
10.Studia Socjologiczne1013
11.Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics1011
12.E-mentor916
13.Studia Medioznawcze916
14.Izolacje915
15.Przegląd Organizacji915
16.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy912
17.Optimum. Studia Ekonomiczne912
18.Studia Edukacyjne912
19.Teksty Drugie912
20.Wieś i Rolnictwo912
21.Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej911
22.Studia Regionalne i Lokalne911
23.Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG910
24.Samorząd Terytorialny910
25.Sylwan910
26.Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego910
27.Język Polski816
28.Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego814
29.Energetyka812
30.Poradnik Językowy812
31.Przeglad Geograficzny811
32.Przegląd Geologiczny811
33.Przegląd Prawa Handlowego811
34.Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna811
35.Studia Prawnoustrojowe811
36.Ekonomista810
37.Polityka Społeczna810
38.Roczniki Nauk Społecznych810
39.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny810
40.Zeszyty Naukowe SGSP/Szkoła Główna Służby Pożarniczej810
41.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia-Psychologia89
42.Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio89
43.Marketing i Rynek89
44.Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu88
45.Rynek Energii722
46.Krytyka Prawa715
47.Przegląd Prawa Publicznego712
48.Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów711
49.Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka710
50.Przegląd Prawa Konstytucyjnego710
51.Studia Historiae Scientiarum710
52.Studia z Polityki Publicznej710
53.Zarządzanie Mediami710
54.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie710
55.Życie Weterynaryjne710
56.Journal of Modern Science79
57.Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie79
58.LingVaria79
59.Przedsiębiorczość-Edukacja79
60.Przegląd Prawa Rolnego79
61.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej79
62.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica78
63.Akademia Zarządzania78
64.Edukacja-Technika-Informatyka78
65.Finanse Komunalne78
66.Neofilolog78
67.Niepełnosprawność78
68.Polskie Forum Psychologiczne78
69.Psychiatria78
70.Res Rhetorica78
71.Studia Politologiczne78
72.Studia Prawno-Ekonomiczne78
73.Verbum Vitae78
74.Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician78
75.Wiedza Obronna78
76.Zarządzanie Zasobami Ludzkimi78
77.Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej77
78.Builder77
79.Przegląd Socjologiczny77
80.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy618
81.Zeszyty Naukowe Collegium Witelona613
82.Polish Journal of Allergology/Alergologia Polska612
83.Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu612
84.Edukacja Ustawiczna Dorosłych611
85.Forum Prawnicze611
86.Przegląd Sejmowy611
87.Archiwum Kryminologii610
88.Języki Obce w Szkole610
89.Myśl Ekonomiczna i Polityczna610
90.Przegląd Politologiczny610
91.Studia Ekonomiczne610
92.Studia Iuridica610
93.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica69
94.Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców69
95.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K–Politologia69
96.Edukacja Międzykulturowa69
97.Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego69
98.Prace Językoznawcze69
99.Prawo Asekuracyjne69
100.Problemy Wczesnej Edukacji69
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.